Facebook
جهت مشاهده کامل برروی تصویر اشاره کنید
مهندسین مشاور فرادید
نام وب سایت: مهندسین مشاور فرادید
نوع وب سایت شرکتی
توضیحات:
مهندسین مشاور فرادید در بهمن ماه سال ۱۳۶۰ براساس آئیننامه و دستورالعملهای سازمان برنامه و بودجه وقت و با هدف ارائه خدمات فنی و مهندسی به میهن عزیز اسلامی تشکیل گردید . در ابتدا تشکلی از مهندسین و متخصصین با تجربه و با سابقه، پایهگذار این شرکت گردیدند و به تدریج نسبت به بکارگیری جوانان متخصص و آشنا به علم روز اقدام شد بطوریکه در حال حاضر انجام فعالیتهای فنی و مهندسی را تلفیقی از جوانان تحصیلکرده و مدیران با تجربه بعهده دارند .مهندسین مشاور فرادید عهدهدار خدمات فنی و مهندسی در زمینه طرح های آزادراهی، بزرگراهها، راههای اصلی و فرعی و راه های روستایی، راه آهن، مترو، سازه پل ها، تونل ها و ابنیه فنی خاص، تقاطعهای همسطح و غیرهمسطح بوده است